Het tax shelter-systeem bestaat reeds sinds 2003 voor investeringen in de filmindustrie, en vanaf 2017 ook voor investeringen in podiumkunsten, waarbij de investeerder (vennootschap) zowel een fiscaal voordeel als een optioneel bijkomend financieel rendement kan bekomen. Het fiscaal voordeel bestaat erin dat de investerende vennootschap een (voorlopige) belastingvrijstelling kan krijgen van 310% van het door haar geïnvesteerde bedrag [1]. Investeert u bijvoorbeeld €100, dan bekomt u een fiscale vrijstelling van 310%, wat een belastingvoordeel oplevert van €105,37 (i.e. €100 x 310% x 33,99%) en wat dus neerkomt op een fiscaal rendement van 5,37%.

Aanpassing tax shelter-vrijstellingspercentages

De wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting heeft voor een tariefdaling in de vennootschapsbelasting gezorgd. Voor zogenaamde grote ondernemingen[2] wordt het tarief van de vennootschapsbelasting stelselmatig verlaagd naar 29,58% (voor aanslagjaren 2019 en 2020) en 25% (vanaf aanslagjaar 2021). Voor kmo's[3] verlaagt het belastingtarief op de eerste schijf van €100.000 naar 20,4% (voor aanslagjaren 2019 en 2020) en 20% (vanaf aanslagjaar 2021). Echter, om als kmo beschouwd te worden, dient een vennootschap voortaan enerzijds te worden beschouwd als "kleine vennootschap" in de zin van het Wetboek van Vennootschappen, en anderzijds, te voldoen aan de aangepaste voorwaarden om van het verlaagd tarief te kunnen genieten. Bijgevolg zal de kmo onder andere een bedrijfsleidersbezoldiging van minstens €45.000 (indien belastbare grondslag vóór bedrijfsleidersbezoldiging hoger is dan €90.000) moeten uitkeren om van het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting te kunnen genieten.

Indien het tax shelter-vrijstellingspercentage niet evenredig aangepast zou worden aan de daling van het tarief van de vennootschapsbelasting, dan zou het tax shelter-rendement substantieel onder de 5,37% zakken. Daarom werd beslist om het tax shelter-vrijstellingspercentage als volgt op te trekken, zodat er in principe steeds een positief fiscaal rendement gewaarborgd is:

  Voorlopige vrijstelling Principieel fiscaal rendement[4]
Aanslagjaar 2018 310% 5,37%
Aanslagjaar 2019-2020 356% 5,30%
Aanslagjaar 2021 421% 5,25%

Het tax shelter-investeringsbedrag is evenwel beperkt in functie van de gereserveerde winst in de vennootschap.

Tax shelter-investering door grote ondernemingen

Zodra een grote onderneming een positieve boekwinst vóór belasting heeft, zal zij bij elke euro die zij in tax shelter investeert, een tax shelter-rendement van 5,30% behalen (voor aanslagjaren 2019 en 2020). Bijgevolg blijft een investering in tax shelter voor grote ondernemingen met voldoende gereserveerde winst steeds interessant, ongeacht het investeringsbedrag (maar beperkt tot het maximale tax shelter-investeringsbedrag), aangezien dergelijke investering een gegarandeerd fiscaal rendement van 5,30% oplevert.

Tax shelter-investering door kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's)

Kmo's kunnen een positief of een negatief fiscaal rendement behalen, afhankelijk van de boekwinst vóór belasting en het bedrag van de tax shelter-investering. In grote lijnen kunnen we samenvatten als volgt:

Boekwinst voor belasting Principieel fiscaal rendement[4]
< €100.000 Steeds negatief, ongeacht het investeringsbedrag
€100.000 - €145.000 Positief rendement, indien het tax shelter-investeringsbedrag tussen 1% tot en ment 8% uitmaakt van de boekwinst voor belasting
€145.000 - €160.000 5,30%, indien investeringsbedrag tussen 8% en 9% uitmaakt van de boekwinst vóór belasting
> €160.000 Steeds 5,30%, ongeacht het investeringsbedrag (voor zover maximale tax shelter-beperking niet wordt overschreden)

Blijft het investeren via tax shelter (fiscaal) interessant?

Globaal gezien kunnen we concluderen dat de tax shelter-investering door een grote onderneming altijd zal zorgen voor een positief rendement, voor zover het tax shelter-investeringsbedrag de fiscale begrenzingen niet overschrijdt. Voor een kmo moet echter geval per geval worden bepaald of een dergelijke investering een positief fiscaal rendement oplevert. Bij een boekwinst vóór belasting lager dan €100.000 is tax shelter immers niet interessant, terwijl de tax shelter-investering bij een boekwinst vóór belasting vanaf €160.000 altijd een fiscaal rendement van 5,30% oplevert.

De berekening van de optimale tax shelter-investering is dus steeds maatwerk. Het is zaak een zo nauwkeurig mogelijke inschatting te maken van de boekwinst vóór belasting, de verworpen uitgaven en fiscale aftrekken. Door de jarenlange expertise in de tax shelter-sector, kunnen de experten van Grant Thornton uw onderneming bijstaan bij het berekenen van de optimale tax shelter-investering, alsook bij de concrete uitwerking van dergelijke tax shelter-investering.

Neem voor meer informatie contact op met Rolf Declerck.

 

 

 

[1] De definitieve tax shelter-vrijstelling wordt slechts verleend in de mate dat er een Tax Shelter Attest vanwege de producent kan verkregen worden.

[2] In dit artikel verwijst men met het begrip “grote ondernemingen” naar ondernemingen die niet onderworpen zijn aan het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting.

[3] In dit artikel verwijst men met het begrip “kmo” naar ondernemingen die wel aanspraak kunnen maken op het verlaagd tarief.

[4] Hierbij wordt geen rekening gehouden met de bijkomende vergoeding ingevolge het optioneel financieel rendement.

Uw expert
Rolf Declerck Contacteer