article banner
Global Mobility Services

Expat-regimes toe aan herbronning?

Voor heel wat bedrijven stoppen de activiteiten niet aan de landsgrenzen. Echter, wanneer werknemers worden uitgezonden naar een ander land, roept dit zowel bij de expats als bij de werkgever vele vragen op. Welk arbeids- en socialezekerheidsrecht is van toepassing? Waar zijn belastingen verschuldigd? Zijn er werk- of andere vergunningen of formaliteiten vereist? Moet er al dan niet een payroll worden opgezet? Zijn er mogelijkheden tot optimalisatie?

Om buitenlandse investeerders en multinationals aan te trekken, voorzien de meeste landen bovendien in een gunstregime voor buitenlandse werknemers. Deze regimes verlagen de fiscale druk op de lonen van bepaalde buitenlandse personeelsleden zodat de loonkost voor de werkgever daalt.

Belgisch expat-regime

Principe

Zo creëerde de Belgische regering in 1983 een ‘bijzonder belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden of specialisten’ (circulaire nr. Ci. RH. 624/325.294). Door dit regime wordt een ‘expat’ – ondanks zijn verblijf in België – voor fiscale doeleinden aangemerkt als ‘niet-rijksinwoner’, zodat hij in België énkel belast wordt op zijn Belgische inkomsten (o.a. in België belastbare bezoldigingen, inkomsten van onroerende goederen gelegen in België,…) en niet op zijn wereldwijd inkomen.

Het regime biedt 2 belangrijke voordelen, namelijk:

  • bepaalde vergoedingen worden als ‘kosten eigen aan de werkgever’ vrijgesteld van belasting (o.a. weerkerende kosten zoals levensduurtevergoeding, huisvestigingsvergoeding, tax equalisation,… tot een bedrag van €11.250)
  • de inkomsten gerelateerd aan dagen gepresteerd in het buitenland zijn niet belastbaar (‘travel exclusion’).

Voorwaarden

Om het statuut van buitenlands kaderlid te bekomen, dienen een aantal voorwaarden en formaliteiten (o.a. aanvraagprocedure) te zijn vervuld. Kort samengevat zijn de voorwaarden de volgende:

  • De werkgever maakt deel uit van een internationale groep.
  • Het kaderlid heeft een buitenlandse nationaliteit.
  • Het kaderlid moet ofwel binnen de groep naar de Belgische entiteit zijn gedetacheerd, ofwel rechtstreeks door de Belgische onderneming in het buitenland zijn aangeworven.
  • Het kaderlid heeft een leidinggevende functie of beschikt over specifieke kennis op een gespecialiseerd gebied.
  • Het kaderlid moet aantonen dat hij het centrum van zijn economische belangen in het buitenland heeft behouden.

Toekomst

Ondanks het feit dat het regime doorheen de jaren bekritiseerd en in vraag gesteld is, is het nog steeds van kracht en wordt het nog steeds vaak aangevraagd. Door de recente regionalisering van de belastingen zijn voor expats wel enkele fiscale aftrekposten verloren gegaan. Zo kunnen zij niet (meer) genieten van bijvoorbeeld de woonbonus en de aftrek voor dienstencheques. Ook zou het regime in de toekomst mogelijks herzien worden, waarbij een beperking in de tijd tot de mogelijkheden behoort, zoals recent in Nederland is gebeurd.

Nederlandse 30%-regeling

In Nederland hebben werkgevers de mogelijkheid om onder voorwaarden aan uit het buitenland aangeworven werknemers die tijdelijk in Nederland werken, een deel van het loon belastingvrij uit te betalen (maximaal 30%). Deze zogenaamde ‘30%-regeling’ wordt in principe voor een periode van maximaal 8 jaar toegekend.

Recent kondigde de Nederlandse regering – om budgettaire redenen – aan om deze periode terug te brengen tot 5 jaar. Deze verlaging zou moeten ingaan op 1 januari 2019 en van toepassing zijn voor zowel nieuwe als bestaande werknemers. Vooral dit laatste wordt zwaar bekritiseerd.  

Brian James, Manager Tax Global Mobility Services bij Grant Thornton Nederland, zegt hierover: "De timing van de voorgestelde wijziging blijft twijfelachtig, temeer daar veel bedrijven overwegen om in verband met de Brexit van vestigingsplaats te veranderen. Ook al wordt het voorstel in zijn huidige vorm niet aangenomen door de Tweede Kamer, onzekerheden over het investeringsklimaat kunnen bedrijven ertoe brengen elders te gaan zoeken naar een vestigingsplaats.”

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Dit complexe en wijzigende landschap vereist een grondige analyse bij elke vorm van internationale tewerkstelling. Onze Global Mobility Services-afdeling is een multidisciplinair team dat u kan ondersteunen in dit proces. Bovendien maken wij deel uit van het internationale netwerk van Grant Thornton. Binnen dit netwerk werken onze Global Mobility-adviseurs met een breed spectrum van dynamische ondernemingen.