article banner
Btw

Milder boetebeleid inzake btw

Lode Agache Lode Agache

De Minister van Financiën heeft onlangs aan de administratie opdracht gegeven om een nieuw boetebeleid inzake btw uit te werken. Vooral de in 2012 verhoogde niet-proportionele boetes waren vaak veel te streng (bijvoorbeeld tot €3.000 bij laattijdige indiening van de jaarlijkse listing of van €50 per factuur tot €5.000 bij niet tijdig opmaken of uitreiken van facturen). Niet alleen zijn deze boetebedragen hoog, er wordt ook geen rekening gehouden met de aard van de overtreding. Volgens de Minister moet er worden uitgegaan van de goede trouw van de ondernemer en niet langer enkel van de kwade trouw.

Nieuw boetebeleid: volledige kwijtschelding onder bepaalde voorwaarden

In een interne instructie geeft de Minister opdracht aan de administratie om voortaan de opgelegde boete op verzoek van de onderneming volledig kwijt te schelden als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  1. Het betreft een eerste overtreding van dezelfde aard (referentieperiode van 4 jaar).
  2. De overtreding werd begaan te goeder trouw. De goede trouw wordt verondersteld. Kwade trouw moet steeds door de administratie worden aangetoond.
  3. De begane overtreding heeft geen impact op het bedrag van de verschuldigde btw (geen impact op rooster 71 of 72 van de periodieke btw-aangifte).

Deze laatste voorwaarde impliceert dat het aldus gaat om boetes naar aanleiding van bijvoorbeeld laattijdige indiening van de btw-listing, gebruik van foutief rooster van de btw-aangifte (zonder impact op het bedrag van de verschuldigde btw), het niet voldoen van de btw op een handeling waarbij deze btw tegelijk ook volledig aftrekbaar is (verlegging van heffing), uitreiken van een factuur die niet voldoet aan één of andere vormvereiste, niet-conforme boeken of journalen, etc.

Zowel de niet-proportionele boetes in KB nr. 44 (inbreuken inzake de niet-naleving van bepaalde formaliteiten en verplichtingen) als de proportionele boetes (als % van het btw-bedrag) in KB nr. 41 komen dus in aanmerking, op voorwaarde dat er geen impact is op het bedrag van de verschuldigde btw.

Deze nieuwe richtlijnen gelden niet alleen voor de klassieke btw-controlediensten, maar ook voor de BBI. De nieuwe regels moeten door deze belastingdiensten verplicht worden toegepast voor de verzoekschriften tot kwijtschelding van boetes die opgelegd werden vanaf 1 januari 2018.

U kan in ieder geval best toch even nakijken of uw onderneming in aanmerking komt en desgevallend nog een verzoekschrift tot kwijtschelding indienen.

Als het nieuw boetebeleid niet toepasselijk is

Daarnaast bestaat voor de andere boetes nog steeds de mogelijkheid om een kwijtschelding of vermindering van ‘boetes’ te vragen door indiening van een individueel en gemotiveerd verzoekschrift in toepassing van artikel 9 van het Regentbesluit van 18 maart 1831. Daarbij moet de administratie rekening houden met alle elementen van de casus, zoals de houding van de belastingplichtige, verzachtende omstandigheden, overmacht, etc. Voor de ‘nalatigheidsinteresten’ kan (gedeeltelijke) vrijstelling gevraagd worden aan de adviseur-generaal van de administratie in toepassing van artikel 84bis W.btw.

Voorkomen is beter dan genezen

Tot slot nog dit: in het  geval van een ‘spontane rechtzetting’ voor enige tussenkomst van een fiscale administratie, wordt volledige kwijtschelding van de geldboetes verleend overeenkomstig artikel 3 KB nr. 41 (nalatigheidsinteresten van 0,8% per maand kunnen wel nog opgelegd worden).

Onze btw-afdeling kan u bijstaan in het kader van een doorlichting van uw btw-huishouding en bij het uitvoeren van de nodige regularisaties die aan het licht zouden komen. Zo bent u ineens voorbereid op een eventuele fiscale controle.