article banner
Tax Flash

Kaaimantaks niet van toepassing op entiteiten met daadwerkelijke economische activiteit

Frederik De Graeve Frederik De Graeve

Principe

Met ingang van 1 januari 2015 worden inkomsten van bepaalde buitenlandse "juridische constructies" belast bij de oprichter of begunstigde, indien deze hun woonplaats in België hebben. Het betreft de zgn. "Kaaimantaks" of "doorkijkbelasting".

Er worden twee categorieën "juridische constructies" beschreven:

  • vennootschappen en andere rechtspersonen die in hun land van vestiging weinig of geen inkomstenbelastingen verschuldigd zijn;
  • rechtsverhoudingen zonder aparte rechtspersoonlijkheid zoals trusts (een rechtsverhouding die we in België niet kennen maar waar we wel mee geconfronteerd worden in internationale dossiers).

De nieuwe regeling is bijzonder complex maar zal bij de eerstvolgende aangifte in de personenbelasting moeten worden toegepast.

Vandaar dat we stilaan duidelijkheid wensen, ook bij de intussen al doorgevoerde reparatiewetgeving.

Uitzondering met vraagtekens

Om geen bona fide situaties aan de Kaaimantaks te onderwerpen, voorziet de wetgeving in een aantal uitzonderingen. Een van de uitzonderingssituaties waarop de Kaaimantaks niet van toepassing is, betreft de situatie waarin er een daadwerkelijke economische activiteit wordt ontwikkeld, op voorwaarde dat de lokalen, het personeel en de uitrusting in verhouding staan tot die economische activiteit. Een bijkomende voorwaarde voor deze uitzondering is dat de economische activiteit wordt ontwikkeld binnen de Europese Economische Ruimte of in een staat waarmee informatie-uitwisseling mogelijk is.

Op basis van de wettekst is het duidelijk dat vennootschappen en andere rechtspersonen die weinig of geen inkomstenbelastingen verschuldigd zijn (eerste categorie) van deze uitzondering kunnen genieten.

Het was echter niet duidelijk of ook rechts-verhoudingen zonder aparte rechtspersoonlijkheid zoals trusts (tweede categorie), buiten de toepassing van de Kaaimantaks vallen als ze de hoger vernoemde daadwerkelijke economische activiteit ontwikkelen.

Om snel duidelijkheid te bekomen over de interpretatie van de wet, werd op ons initiatief een parlementaire vraag gericht aan de Minister van Financiën.

Het antwoord is helder: ook rechtsverhoudingen zonder aparte rechtspersoonlijkheid zoals trusts, die de hoger vernoemde daadwerkelijke economische activiteit ontwikkelen, zijn niet aan de Kaaimantaks onderworpen !