article banner
Private Client Services

Welk voordeel heeft een zorgvolmacht voor u?

Kathleen Van Elsacker Kathleen Van Elsacker

Als u morgen een auto-ongeval heeft en tijdelijk in coma raakt, wie zal dan uw onderneming besturen? Wat als u dement wordt, wie zal dan uw vermogen beheren?

Wat als u niets doet?

Als u zelf niets regelt en u wordt wilsonbekwaam, met name u bent niet meer in staat bepaalde handelingen te stellen of beslissingen te nemen, dan zal de rechter uw vermogen onder bewind plaatsen en vervolgens een bewindvoerder aanstellen. U heeft dan geen inspraak in de keuze van de bewindvoerder. Bovendien zullen bepaalde handelingen met betrekking tot uw vermogen, zoals schenkingen van privévermogen (zelfs gemeenschapsgoederen), niet meer mogelijk zijn omdat u uw persoonlijke wil niet meer kan uitdrukken.

Oplossing: de zorgvolmacht

U kan dit vermijden door tijdig een zorgvolmacht op te stellen. Een zorgvolmacht is een volmacht die een bekwaam persoon (lastgever) aan een andere persoon (lasthebber) geeft om, met het oog op een latere eventuele handelingsonbekwaamheid, die persoon toe te laten welbepaalde handelingen te stellen met betrekking tot zijn vermogen.

In tegenstelling tot de aanduiding door een rechter, zal u nu zelf kunnen beslissen wie uw vermogen zal beheren in het geval u permanent dan wel tijdelijk onbekwaam wordt.

Concreet

In het geval van tijdelijke onbekwaamheid gaat de zorgvolmacht in wanneer aangetoond wordt dat u niet meer handelingsbekwaam bent en eindigt ze vanaf het moment dat u wel weer zelf in staat bent om uw vermogen te besturen. Welk bewijs hier moet voorgelegd worden, wordt bepaald in de zorgvolmacht. Bij voorkeur is enkel een attest van een eventueel door uzelf in de zorgvolmacht bepaalde arts voldoende.

In de zorgvolmacht kan u zelf bepalen welke handelingen uw lasthebber voor u mag verrichten. Dit zijn niet enkel daden van beheer maar ook daden van beschikking. U stelt een concrete lijst op, zoals aankoop of verkoop van onroerende goederen, schenkingen, tot zelfs eventueel een wijziging van uw huwelijkscontract, ... Het is eveneens mogelijk op te nemen hoe u wenst dat uw onderneming wordt bestuurd.

Het aanstellen van een opvolger en een vertrouwenspersoon, naast uw lasthebber, is steeds aangeraden. Deze vertrouwenspersoon kan toezicht uitoefenen op uw lasthebber en zal ook steeds uw belangen behartigen. Bovendien kan iedere belanghebbende, zoals uw notaris, de rechtbank contacteren indien deze wanbeheer vermoedt door uw lasthebber.

De zorgvolmacht dient verleden te worden door een notaris, die deze laat registreren in het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten. Op die manier kan in geval van onbekwaamheid steeds worden nagekeken of u een zorgvolmacht heeft laten opmaken en wat uw wensen met betrekking tot het beheer van uw vermogen zijn.