article banner
Wist je dat...

... het nieuw WVV goede maatwerktools voor sleutelmedewerkers biedt?

Marc Van den Bossche Marc Van den Bossche

Het aantrekken en aan zich binden van talent is nog steeds een essentiële uitdaging voor elke onderneming met groeiambitie. Naast een uitdagende jobinhoud, een duidelijk loopbaantraject, competitieve verloning, boni en benefits, kan er op een gegeven moment worden overwogen om echte sleutelmedewerkers (‘key persons’) (gradueel) te betrekken in de aandeelhoudersstructuur en/of om hen mee te laten delen in de uitkeerbare winsten van het bedrijf.

Dit kon uiteraard onder het vorige vennootschapsrecht ook al, maar het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) biedt hiervoor een aantal nieuwigheden om nog beter op maat te kunnen werken:

  1. Er moet niet per se een proportioneel verband zijn tussen de inbreng van een key medewerker en de stemrechten en winstdelingsrechten die worden toegekend aan zijn aandelen of andere effecten. Uiteraard dient de nodige aandacht te worden besteed aan de fiscale structurering hiervan, om onprettige verrassingen te vermijden.
  2. Er kunnen onder zeer soepele voorwaarden aandelen zonder stemrecht en aandelen met voorwaardelijk of meervoudig stemrecht worden toegekend.
  3. Naast een inbreng in geld of een klassieke inbreng in natura kan er ook een verbintenis tot het leveren van bepaalde toekomstige prestaties worden ingebracht (de zogenaamde inbreng in nijverheid). In principe kan hiermee echter geen eigen vermogen (‘equity’) worden gevormd, maar er kunnen wel aandelen met of zonder stemrecht worden gecreëerd of effecten die recht geven op een deel van de winst.
  4. Effecten kunnen specifiek worden gekoppeld aan een bepaalde deelactiviteit/bedrijfstak (zogenaamde ‘tracking stock’), zodat ook op dat vlak op maat kan worden gewerkt. Zo kan er recht worden gegeven op een deel van de winst uit een bepaalde deelactiviteit maar niet op de winst uit andere activiteiten.
  5. Het is mogelijk om, bijvoorbeeld via een contractuele aankoopbelofte aan een vaste prijs, aandeelhouders vrij te stellen van deelname in het verlies, waardoor het investeringsrisico voor de key medewerker beperkt kan worden. Opnieuw: opgelet voor de fiscaliteit!
  6. Onder bepaalde voorwaarden kan de vennootschap de aankoop van aandelen door de key medewerkers financieel faciliteren via leningen of het stellen van zekerheden.
  7. In een besloten vennootschap kan er, indien de statuten dit voorzien, vrij vlot worden toegetreden tot - en uitgetreden uit - de aandelenstructuur en kan er ook worden voorzien dat aandeelhouders van rechtswege uittreden, bijvoorbeeld wanneer ze niet meer voldoen aan de voorwaarden voorzien in de statuten om aandeelhouder te kunnen zijn. Dergelijke transacties verlopen via het vermogen van de vennootschap zelf, zodat er geen of minder afhankelijkheid is van de betaalmogelijkheden van de andere aandeelhouders. Dit sluit aan bij hetgeen voorheen schering en inslag was binnen coöperatieve vennootschappen. Ook hier dient men rekening te houden met de impact van de fiscale wetgeving.
  8. Winsten die pas gerealiseerd worden in de loop van het boekjaar, kunnen vlotter dan voorheen uitgekeerd worden via interim-dividenden (weliswaar gelden er nog steeds voorwaarden).

De bovenstaande mogelijkheden veronderstellen dat de vennootschap in kwestie volledig onderworpen is aan het WVV en dat haar statuten aangepast zijn of werden aan de gewenste mogelijkheden.

Het kan de moeite lonen om de bovenstaande denkoefening te maken, dit uiteraard in het breder kader van alle mogelijkheden die er ook vanuit het sociaal en fiscaal recht bestaan inzake verloning, benefits, (al dan niet collectieve) bonussystemen, enz.

Onze Tax & Legal adviseurs laten u graag kennismaken met alle ins & outs en kunnen ook helpen bij de implementatie. We faciliteren graag ‘owners room’- gesprekken om dieper in te gaan op de behoeften en mogelijkheden van de organisatie en van de key personen in kwestie.