In uw contracten legt u de modaliteiten van uw dienstverlening en samenwerking vast...

De ICT-sector is een sector waarin, in tegenstelling tot sommige andere sectoren, het gebruik van contracten sterk ingeburgerd is. Dat is ook niet verwonderlijk, gelet op de sterke informatisering van onze huidige maatschappij en het ontbreken van een specifiek wettelijk kader. Als ICT-leverancier wordt u dan ook ongetwijfeld op dagdagelijkse basis geconfronteerd met tal van contracten en bent u reeds op de hoogte van de grote lijnen van deze overeenkomsten, onder meer in verband met de overdracht van IP-rechten (Intellectual Property – Intellectuele Eigendom), time-and-material versus fixed price, KPI’s, service levels, en dergelijke meer.

… Maar: bevatten deze contracten, in hun juridische formulering, ook werkelijk de afspraken die u voor ogen had?

Weten wat u wil vastleggen in uw overeenkomsten en het correct afsluiten van contracten is een belangrijke eerste stap. Er zeker van zijn dat deze contracten wel degelijk uw intellectuele eigendom beschermen is echter niet altijd voor de hand liggend. Bij een sluitende IP overeenkomst zit het verschil vaak in de details en in de manier waarop clausules geformuleerd worden.

Enkele voorbeelden kunnen dit duiden: 

  • U hebt een module laten ontwikkelen door een zelfstandige onderaannemer en commercialiseert deze. Maar bezit u ook effectief de rechten op deze module? Bevat het contract met de onderaannemer een clausule waarin de rechten op de module aan u worden overgedragen en is deze clausule ook juist en volledig geformuleerd zodat ze ook afdwingbaar is?
  • U tekent in op een openbare aanbesteding voor de ontwikkeling van een software-toepassing van een overheidsbedrijf. Deze overeenkomst vermeldt dat u eigenaar blijft van uw standaard-softwarepakket, doch dat de rechten op het maatwerk worden overgedragen aan de klant. Maar hoe wordt het maatwerk gedefinieerd en draagt u niet meer rechten over dan u voor ogen had?
  • U sluit een overeenkomst met een grote klant en komt daarin specifieke bepalingen overeen onder meer met betrekking tot deadlines, KPI’s, de ruime omschrijving van uw aansprakelijkheid en dergelijke meer. Voor een deel van het werk doet u een beroep op een onderaannemer waarmee u reeds jaren werkt en destijds een contract hebt afgesloten met een aanzienlijke aansprakelijkheidsbeperking in hoofde van de onderaannemer. Echter, de deadlines en/of KPI’s worden niet gehaald en u wordt aangesproken door de klant. Kan deze aansprakelijkheid contractueel wel worden doorgeschoven naar de onderaannemer en wat als deze laatste insolvabel is?
  • U hebt een bepaalde toepassing die u commercialiseert volledig ontwikkeld op basis van bepaalde opensource software. Een klant beweert nu dat zij geen vergoeding verschuldigd zijn voor het gebruik van uw toepassing gelet op het feit dat deze steunt op de opensource software. Klopt dit?
  • U verleent cloud-diensten en maakt, voor de opslag van data van klanten die persoonsgebonden gegevens verwerken, gebruik van de servers van een Amerikaans bedrijf. Die onderneming verhuurt opslagruimte aan u via een standaardcontract. Uw klant stelt u echter de vraag of zij daarmee wel in overeenstemming handelen met de Belgische privacy wetgeving. Wat is uw antwoord?

Deze voorbeelden tonen aan dat intellectuele eigendom zeer specifieke materie is, waarin ogenschijnlijke details een groot verschil kunnen maken. We raden dan ook aan beroep te doen op een expert om uw specifieke vragen ontrent IP te behandelen. Bij Grant Thornton streven wij steeds naar adviezen in klare en, voor niet-juristen, begrijpelijke taal. Ook voor de redactie van uw eigen overeenkomsten streven wij ernaar om deze samen met u, op maat, op een voor u en uw contractspartij zo duidelijke mogelijke wijze te formuleren.