Private Client Services

Het Vlaams verkooprecht vanaf 1 juni 2018 gewijzigd

Kathleen Van Elsacker Kathleen Van Elsacker

Sedert 1 juni 2018 is het verkooprecht in het Vlaams Gewest voor de aankoop van een hoofdverblijfplaats verlaagd naar 7%.

Oude tarieven

Onder de oude reglementering gold voor alle aankopen van onroerende goederen in het Vlaams Gewest hetzelfde tarief van 10% registratierechten. Behoudens indien er werd voldaan aan de voorwaarden voor het zogenaamde klein beschrijf, dan diende er slechts 5% registratierechten betaald te worden.

7% voor de aankoop van de hoofdverblijfplaats

Ingevolge de nieuwe reglementering bedragen de registratierechten 7% wanneer één of meer natuurlijke personen gelijktijdig de volle eigendom van een woning verkrijgen om er hun hoofdverblijfplaats te vestigen.

Om van het verlaagd tarief te kunnen genieten moet aan volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • De verkrijger is op datum van de authentieke akte niet voor de geheelheid volle eigenaar van een andere woning of bouwgrond. Als de aankoop gedaan wordt door verschillende personen, zijn ze op de vermelde datum niet samen voor de geheelheid volle eigenaar van een andere woning of bouwgrond.
  • De verkrijger verbindt zich ertoe zijn inschrijving in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister te nemen op het adres van de aangekochte woning binnen twee jaar na de datum van de authentieke aankoopakte.
  • De partijen verklaren in de aankoopakte (of overeenkomst) dat aan deze voorwaarden is voldaan.

Voor alle andere aankopen van een onroerend goed geldt voortaan het uniform tarief van 10% registratierechten. Het verlaagd tarief van 5% werd opgeheven.

Bijkomende verlagingen

Indien de verkrijger zich echter verbindt om een ingrijpende energetische renovatie te doen en voldoet aan de specifieke voorwaarden hiervoor, dan wordt het tarief van de registratierechten nog met 1% verlaagd en bedraagt aldus 6%.

De verkrijger die in aanmerking komt voor het verlaagd tarief van 7%, kan bovendien nog een bijkomende vermindering genieten van €5.600 of €4.800 indien de belastbare grondslag, aldus de aankoopprijs van het onroerend goed, niet hoger ligt dan €200.000.