Uw car-policy: update van de fiscale, BTW en arbeidsrechtelijke reglementering en de impact van de vergroening.

Introductie

Het mobiliteitsvraagstuk is actueler dan ooit. In dit seminarie wordt deze toegelicht in op de drie niveau's. Naast het fiscale luik worden ook de juridische en het HR-aspect onder de loep genomen. Eveneens komt de actualisering van de wetgeving over autofiscaliteit en de impact ervan op de aftrekregeling aan bod.

Omschrijving

Autofiscaliteit is een complexe materie die permanent in beweging is. Zo zijn in het zomerakkoord van 2017 (Wet van 25 december 2017) reeds een aantal belangrijke maatregelen voorzien die gefaseerd in werking zouden treden. Inzake de vennootschapsbelasting is de aftrekregeling weliswaar hetzelfde tot en met 31 december 2019 gebleven. Vanaf 1 januari 2020 zal een nieuwe geharmoniseerde aftrekregeling inzake autokosten van toepassing worden. Deze regeling introduceert zowel voor de personen- als de vennootschapsbelasting een nieuwe berekeningswijze van het aftrekpercentage van de autokosten, daaronder ook begrepen de benzinekosten. Deze berekeningswijze maakt verder (doorgedreven) gebruik van de CO2-uitstoot en wil zo ondernemingen verder aanzetten om na te denken over de vergroening van hun wagenpark. Er dient te worden opgemerkt dat deze CO2 -uitstoot tevens de basis vormt voor de berekening van de solidariteitsbijdrage inzake RSZ.

Tegelijk wordt er fiscaal ook nog in een bijzondere regeling voorzien voor de zogenaamde valse hybrides. De aankoop van deze wagens wordt vanaf 1 januari 2020 afgestraft, doch een overgangsregeling is voorzien voor wagens die besteld, gekocht of zijn geleased voor 1 januari 2020.

Daarnaast blijft het gegeven van de bedrijfs-/salariswagen op zich, bij velen vanuit diezelfde (groene) milieuoverwegingen voor beroering zorgen. Door de introductie van onder meer de 'mobiliteitsvergoeding' en het 'mobiliteitsbudget' krijgen bedrijven in de toekomst meer mogelijkheden om hieraan tegemoet te komen en groene alternatieven aan te bieden. Tenslotte dient te worden vastgesteld dat de BTW-wetgeving op zich niet inspeelt op de groene golf, maar sinds de wijziging van de aftrekregeling in 2011 zeer complex is geworden en gebleven.

Voldoende redenen dus om u terdege te informeren over alle aspecten van de bedrijfswagen en de mogelijke alternatieven.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers van boekhoudkantoren, zaakvoerders, financiële- en personeelsverantwoordelijken

Programma

Het moge duidelijk zijn dat de actuele discussies omtrent het aanbieden van een bedrijfswagen (in het bijzonder als looncomponent) dient te worden bekeken en/of onderzocht vanuit een multidisciplinair 360°-perspectief. Immers de vergroening van het wagenpark zal niet bereikt worden door een eenzijdige aanpak vanuit één enkele discipline.

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

 • Werkgever
  • beperkte aftrekbaarheid van autokosten en groene impact (BTW en Vennootschapsbelasting)
  • welke aftrekpercentage is van toepassing?
  • welke kosten vallen onder de afgtrekbeperking?
  • hoe worden lichte vrachtwagens en (valse)hybrides beoordeeld
  • impact van het VAA, tankkaart en de eigen bijdrage
  • boeking van het voordeel in rekening-courant: quid?
 • Werknemer
  • voordeel alle aard in functie van vergroening
  • welke sociale bijdragen zijn verschuldigd
  • wat zijn de rechten en plichten van de bestuurder
 • Specifieke groene alternatieven
  • mobiliteitsvergoeding en -budget
  • carpooling
  • fiets, step, ...
Sprekers Grant Thornton
Bart Verstuyft
Lorien Van den Bempt
Jeroen Bouwsma

 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde
Tel: 078 35 36 38 Contact: