article banner
BTW

Werken in onroerende staat: wijzigingen aan de verlegging van heffing

Yannick M'botto Yannick M'botto

Op 1 januari 2023 zijn een aantal wijzigingen in werking getreden die een impact hebben op de aloude verleggingsregeling inzake btw[1] met betrekking tot de uitvoering van werken in onroerende staat in België. 

Algemeen

Tot eind 2022 moest onder btw-plichtigen enkel ‘btw verlegd’ vermeld worden op de factuur om van de verleggingsregeling inzake werken in onroerende staat in België te kunnen genieten. En dit op voorwaarde dat de afnemer van de dienst over een Belgisch btw-nummer beschikte (of over een Belgisch btw-nummer met aanstelling van een fiscaal vertegenwoordiger) en op voorwaarde dat hij periodiek btw-aangiften in België indiende.

Deze regeling veroorzaakte in de praktijk moeilijkheden omdat de aannemer moeilijk kon nagaan of iemand die een Belgisch btw-nummer opgaf, wel degelijk een Belgische onderneming was die periodieke btw-aangiften indiende en/of een buitenlandse onderneming was met of zonder een fiscaal vertegenwoordiger (directe vertegenwoordiging). En dit terwijl de aannemer wel aansprakelijk was voor de correcte en verplichte toepassing van de ‘verlegging van heffing’.

De nieuwe regeling poogt hieraan tegemoet te komen door de medecontractant te verplichten een al dan niet stilzwijgende verklaring af te leggen binnen een termijn van één maand, wanneer hij een factuur zou ontvangen voor werken in onroerende staat van een aannemer gevestigd in België. Bij een foutieve (al dan niet stilzwijgende) verklaring zal de aansprakelijkheid van de aannemer inzake btw verschuiven naar de medecontractant.

De voorziene wijzigingen hebben in een notendop dan ook een directe invloed op (1) de te hanteren factuurvermeldingen en op (2) het personele toepassingsgebied van deze regeling.

De nieuw te hanteren factuurvermelding

Vanaf 1 januari 2023 moet de aloude vermelding 'btw verlegd’ verder aangevuld worden. De nieuwe vermelding is als volgt [2]:

“Verlegging van de heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

De nieuwe regeling vereenvoudigt dan ook de zaken voor een aannemer, die nog enkel een factuur met Belgische btw zal moeten uitreiken aan particulieren, aan niet-btw-plichtige rechtspersonen die geen Belgisch btw-nummer bezitten, en aan btw-plichtigen die over een BE-nummer beschikken maar die verklaren geen periodieke btw-aangiften in België in te dienen (zoals bijvoorbeeld de zogenaamde ‘kleine vrijgestelde ondernemingen’[3], de ondernemingen die vallen onder de bijzondere landbouwregeling[4], enzovoort).

Voorgaande houdt bijgevolg in dat de afnemer die niet gehouden is tot het indienen van periodieke btw-aangiften, de dienstverrichter hierover tijdig dient te informeren.

Uitbreiding personeel toepassingsgebied

Bovendien verruimt de nieuwe regeling het personele toepassingsgebied van de oude regeling betreffende ‘werken in onroerende staat’ door de nieuwe regeling omtrent ‘verlegging van heffing’ ook toe te staan voor:

  • de in het buitenland gevestigde btw-plichtige die over een Belgisch btw-nummer beschikt via een directe btw-registratie

waardoor de regeling van de verlegging van heffing betreffende ‘werken in onroerende staat’ niet alleen meer van toepassing is voor:

  • een afnemer-btw-plichtige die in België gevestigd is en die periodieke btw-aangiften in België indient, of
  • voor een afnemer die in het buitenland gevestigd is en die periodieke btw-aangiften indient in België via de aanstelling van een fiscaal aansprakelijk vertegenwoordiger.

Bijgevolg zal de regeling van de ‘verlegging van heffing’ voor onroerende werkzaamheden (en/of gelijkgestelde handelingen) altijd van toepassing zijn wanneer de klant een Belgisch btw-nummer opgeeft én indien deze klant niet binnen de gestelde termijn van één maand zou betwisten dat hij periodieke btw-aangiftes indient.

TIP: check btw-regime via Intervat

Bent u een in België gevestigde aannemer? Dan kan u zelf nakijken of uw medecontractant over een Belgisch btw-nummer beschikt en periodieke btw-aangiften indient. Dit kan heel eenvoudig op de Intervat-website van de FOD Financiën waar u het btw-regime van uw medecontractant kan nagaan. De hierin opgenomen btw-regimes AM en AT wijzen erop dat uw medecontract aan de gestelde voorwaarden voldoet. Alle andere regimes daarentegen laten de toepassing van de verlegging van heffing voor werken in onroerende staat niet toe.

 

 

[1] (voorzien in art. 20 van het KB N° 1)

[2] zoals aangeven in het aangepaste art. 20, §3, lid 1 van het KB nr. 1

[3] voorzien in art. 56 §2 Wbtw

[4] art. 57 Wbtw

Vragen?

Mocht u hieromtrent nog verdere vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met jullie gebruikelijke Grant Thornton-adviseur.