article banner
VAT

Btw en internationaal goederenvervoer: enkele wijzigingen

Lode Agache Lode Agache

In een B2B-context vinden diensten in principe plaats daar waar de afnemer gevestigd is. Echter, voor bepaalde vervoersdiensten wordt de plaats van de dienst bepaald op basis van het 'werkelijk gebruik'. Deze afwijkende plaatsbepalingsregel (i.e. de 'use & enjoyment'-regel) werd gewijzigd met ingang van 23 november 2017 (KB nr. 57, B.S. 13.10.2017).

Sinds 2010 geldt als algemene regel voor diensten in een B2B-context dat de plaats van de dienst gelokaliseerd wordt waar de ontvanger van de dienst is gevestigd (of zijn vaste inrichting heeft indien de diensten voor deze inrichting worden verricht). Dit geldt ook voor goederenvervoersdiensten en de daarmee samenhangende logistieke diensten (bijv. laden, lossen, goederenbehandeling, enz.). Vervoers- en logistieke diensten voor een Belgische afnemer zijn dus onderworpen aan Belgische btw (behoudens vrijstelling). Wanneer deze diensten verricht worden voor een afnemer gevestigd in een andere EU-lidstaat of buiten de EU, is er geen Belgische btw verschuldigd. Een Europese afnemer moet dan zelf de verschuldigde btw voldoen via de verlegging van heffing (behoudens vrijstelling). De plaats van uitvoering (het 'werkelijk gebruik') is met andere woorden niet relevant.

Wanneer deze diensten plaatsvinden 'buiten de EU', voorzag KB nr. 57 in een uitzondering, met name de regel van het werkelijk gebruik of zogenaamde 'use & enjoyment'. In dat geval werd het werkelijk gebruik wel in aanmerking genomen en was er geen btw verschuldigd in de mate dat de afgelegde afstanden buiten de EU plaatsvonden. Voor het gedeelte van de dienst dat binnen de EU plaatsvond, gold dan de algemene plaatsbepalingsregel 'vestiging van afnemer'. Dit gaf in de praktijk moeilijkheden wat betreft de uitsplitsing van de prijs op de factuur met verschillende btw-behandelingen.

Met ingang van 23 november 2017 werd deze 'use & enjoyment'-regel van KB nr. 57 gewijzigd en werd het criterium 'naar verhouding van de afgelegde afstand' geschrapt. Voortaan gelden volgende regels:

  • Goederenvervoersdiensten gefactureerd aan een afnemer buiten de EU waarbij het gehele traject van het vervoer in België plaatsvindt, zijn belastbaar in België.
  • Goederenvervoersdiensten gefactureerd aan een in België gevestigde afnemer waarbij het gehele traject van het vervoer buiten de EU plaatsvindt, zijn niet belastbaar in België.
  • Goederenvervoersdiensten gefactureerd aan een in België gevestigde afnemer waarbij slechts een gedeelte van het traject buiten de EU is gesitueerd, zijn voortaan integraal belastbaar in België.

Waar vinden de goederenvervoersdiensten plaats voor btw?

Afnemer BE Andere EU Binnen EU
Traject vervoer      
In BE BE Andere EU BE
In andere EU BE Andere EU Wetgeving andere EU
Buiten EU - Wetgeving andere EU -
Binnen en buiten EU BE Andere EU -

Deze nieuwe plaatsbepalingsregels hebben op zich geen impact op de toepasbaarheid van de vrijstellingen voor het vervoer en logistieke diensten die samenhangen met de in- en uitvoer van goederen (vervoer, laden, lossen, verpakken, inspecteren, douaneformaliteiten, opslag, enz.) in artikel 41, §1, 2° en 3° W.btw.

In december 2017 wezen wij er evenwel reeds op dat er een verstrengde interpretatie inzake deze vrijstelling in het vooruitzicht werd gesteld. In dat opzicht zouden de betreffende diensten niet langer kunnen worden vrijgesteld indien deze niet rechtstreeks aan de uitvoerder, invoerder of ontvanger van de goederen zouden worden verstrekt. Dit zou ertoe leiden dat onderaannemers van deze diensten hun prestaties aan de btw moeten onderwerpen. Er zou een Circulaire in dat verband in voorbereiding zijn.

In het licht van de bovenstaande wijzigingen verdient het aanbeveling om de btw-behandeling van de logistieke diensten, zowel ontvangen als verleend, na te kijken. Zo vermijdt u potentiële risico’s zoals de navordering van btw of de verwerping van aftrek op onterecht aangerekende btw, verhoogd met boetes en nalatigheidsinteresten.

Desgewenst kunnen wij assisteren door een beperkte btw-check te doen op de relevante inkomende en uitgaande handelingen. Dit kan eventueel aan de hand van een vergadering, waarin dan bijkomende toelichting wordt gegeven.