GrowthBlog

Deeltijdse arbeid, minder formaliteiten sinds 1.10.2017

Cindy Nys Cindy Nys

Minder formaliteiten sinds 1 oktober 2017

Op 1 oktober 2017 is de belangrijke hervorming van de deeltijdse arbeid, zoals voorzien in het kader van de Wet Werkbaar Wendbaar Werk, in werking getreden.
Voor de meeste ondernemingen betekent dit minder administratie. U dient er wel voor te zorgen dat de arbeidsovereenkomsten van uw deeltijdse werknemers met vast of met variabel werkrooster en het arbeidsreglement de nieuwe regels volgen.

Deeltijdse uurroosters moeten niet meer opgenomen worden in het arbeidsreglement

Sinds 1 oktober 2017 is het niet langer verplicht om alle deeltijdse uurroosters op te nemen in het arbeidsreglement. Dit geldt zowel voor de vaste als de variabele uurroosters.

Vaste uurroosters

De vaste uurroosters moeten enkel nog opgenomen worden in de arbeidsovereenkomst van de werknemer of in een bijlage hieraan.

Variabele uurroosters

De variabele uurroosters hoeven niet meer opgenomen te worden in het arbeidsreglement en, gezien het variabele karakter, ook niet in de arbeidsovereenkomst. Voor de variabele uurroosters met een vaste wekelijkse arbeidsduur dient de arbeidsduur wel nog vermeld te worden in de arbeidsovereenkomst. De verplichting om twee keer het toepasselijke uurrooster aan te plakken, één keer op voorhand en één keer de dag van ingang, valt weg.

De vraag is dan natuurlijk: hoe gaat de werknemer weten volgens welk rooster hij verwacht wordt te werken? De werkgever zal hem hiervan schriftelijk op de hoogte moeten brengen via een gepast communicatiemiddel (e-mail, sms, brief, aanplakking in het bedrijf, intranet,...) en dit binnen het kader dat vooraf opgesteld wordt. Dit kader dient wel nog opgenomen te worden in het arbeidsreglement.

De schriftelijke verwittiging van het exact rooster dient minstens 5 werkdagen op voorhand te gebeuren. Een sector-cao kan deze termijn inkorten (of verlengen) met een minimum van 1 werkdag.

Het kader waarbinnen de variabele roosters kunnen worden opgesteld, dienen het volgende te bevatten:

  • het dagelijks tijdvak waarbinnen arbeidsprestaties kunnen worden voorzien
  • de dagen van de week waarop kan worden gewerkt
  • de minimale en maximale dagelijkse arbeidsduur
  • wanneer ook de wekelijkse arbeidsduur variabel is: minimum en maximum wekelijkse arbeidsduur
  • de wijze waarop en de termijn waarbinnen de werknemers op de hoogte zullen worden gebracht van hun effectief uurrooster (minstens 5 werkdagen op voorhand, in te korten tot minstens 1 werkdag op sectorniveau).

Het bericht met de roosters dient (op papier of in elektronische vorm) bewaard te worden op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd vanaf het moment dat het van kracht is en dit tot één jaar nadat het opgehouden is van kracht te zijn.

Overige wijzigingen

Ook de overige wijzigingen hebben tot doel de administratieve last van de werkgevers te verlichten:

  1. bewaring van een kopie van de deeltijdse arbeidsovereenkomsten kan ook elektronisch in plaats van in papieren vorm op de plaats waar het arbeidsreglement wordt bewaard.
  2. afwijkende prestaties van deeltijdse werknemers op het voorziene werkrooster kunnen worden opgenomen via een systeem van tijdsopvolging in plaats van registratie in een register. Uit dit systeem van tijdsopvolging moet wel duidelijk blijken wie wanneer heeft gewerkt en hoelang. Per dag moeten het begin en einde van de prestaties geregistreerd worden. Ook de rustpauzes moeten worden opgetekend door dit systeem. In dat geval moet de werkgever geen papieren afwijkingenregister meer bijhouden.

De werknemers zelf en de inspectiediensten moeten toegang kunnen krijgen tot deze gegevens. Deze gegevens dienen ook vijf jaar bewaard te worden.

Inwerkingtreding wijziging en overgangsperiode

De wijzingen zijn in werking getreden op 1 oktober 2017. Vanaf deze datum heeft u zes maanden de tijd om uw kader voor de deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster in te voeren in uw arbeidsreglement. Tegen eind maart 2018 dient u dus uw arbeidsreglement aangepast te hebben.

Neem zeker contact met ons op indien u deeltijdse werknemers in dienst heeft zodat wij samen met u kunnen bekijken welke wijzingen u in uw onderneming dient door te voeren.