U weet intussen vast dat op 1 september 2018 een nieuwe erfrecht in werking treedt. In onze eerdere blog informeerden we u reeds over de belangrijkste wijzigingen. Zo is het in bepaalde gevallen van belang om uw vermogensplanning vóór de inwerkingtreding op 1 september te bekijken/herbekijken omdat het interessant kan zijn dat reeds verrichte schenkingen blijven vallen onder de oude regels. Dat kan u doen door uiterlijk op 31 augustus aanstaande nog naar de notaris te stappen en een verklaring van behoud af te leggen. Verder kan het ook aangewezen zijn nu nog te schenken met toepassing van de oude regels. Ook zal u misschien nazicht moeten doen van de reeds opgemaakte testamenten die eventueel moeten worden aangepast. Tot slot is het van belang bepaalde onderhandse akten (waaronder de bedingen van aanwas) te herbekijken rekening houdend met de mogelijk strengere formaliteiten die gelden vanaf 1 september 2018.

Naast het erfrecht werd in februari van dit jaar aangekondigd dat de Vlaamse erfbelasting ook zou worden aangepakt. Begin mei keurde de Vlaamse regering het ontwerpdecreet al goed. Dit ontwerpdecreet is nu naar het parlement voor goedkeuring. De bedoeling is dat deze wijzigingen ook in werking zouden treden op 1 september 2018.

Hierna halen we kort aan welke wijzigingen voorzien zijn in dit voorontwerp van decreet. Naast de verlaging van bepaalde tarieven en de invoering van bijkomende vrijstellingen worden er ook een aantal regels doorgevoerd die inspelen op de regeling voorzien in het nieuw erfrecht. We beperken ons in deze weergave enkel tot de wijzigingen op het vlak van de tarieven en de vrijstellingen.

Erfgenamen in de rechte lijn: bijkomende vrijstellingen

Voor de erfgenamen in de rechte lijn (kinderen, partners) wijzigt er op het vlak van de tarieven niets. Er zijn wel nieuwe vrijstellingen voorzien.

Voor de langstlevende echtgenoot/samenwoner (voor feitelijke samenwoners mits 3 jaren samenwoning en gemeenschappelijke huishouding vóór overlijden) geldt al een vrijstelling van erfbelasting voor de gezinswoning. Nu wordt een bijkomende vrijstelling voorzien van de eerste schijf van €50.000 van het erfdeel aan roerende goederen (zoals geld, beleggingen, kunst).
Let wel: samenwoners hebben geen of slechts een zeer beperkt wettelijk erfrecht. Voor een (ruimere) toebedeling moet eventueel een testament worden opgesteld.

Verder zal voor het kind dat wees wordt en nog geen 21 jaar is, ook een vrijstelling gelden van €75.000 van het erfdeel aan roerende goederen en een volledige vrijstelling voor het aandeel dat deze wees krijgt in de gezinswoning.

Erfgenamen in de zijlijn (broers/zussen), verdere familie en vrienden: tariefdaling

Door de daling van de tarieven zal deze wijziging alvast tegemoetkomen aan de wijziging inzake het wettelijk erfdeel waardoor de erflater meer vrijheid heeft. Alle kinderen kunnen immers vanaf 1 september 2018 nog slechts een wettelijk erfdeel claimen van de helft van de fictieve massa. Zo kan de erflater bijgevolg aan iets gunstigere tarieven (een deel van) zijn vermogen overlaten aan bijvoorbeeld zijn zus/broer of een vriend.

Het belastingtarief van 65% (van toepassing op de hoogste schijf vanaf €125.000) indien er broers/zussen, verdere familie of vrienden erven, verdwijnt.

Het hoogste tarief is aldus niet langer 65% maar 55% vanaf €75.000. Daarnaast komt er een nieuw en lager tarief van 25% voor het bedrag tot €35.000 (op vandaag is de eerste schijf tot €75.000 belast aan 30%).

We vatten even voor u samen:

Belastbare basis Tarief broers en zussen Tarief verdere familie en vrienden
Vanaf €0 tot €35.000 25% 25%
Vanaf €35.000 tot €75.000 30% 45%
Boven €75.000 55% 55%

Generatiesprong

Onder de huidige regeling kan een ouder die erft van zijn/haar ouder(s) afzien van deze erfenis (in zijn geheel) zodat deze rechtstreeks toekomt aan zijn/haar kinderen (de kleinkinderen van de overleden grootouder). Zo wordt er dus een generatie overgeslagen en is er maar éénmalig erfbelasting verschuldigd.

Onder de nieuwe regels kan dit ook gebeuren voor een deel van de erfenis waardoor de erfgenaam-ouder een deel van de erfenis al kan doorgeven aan zijn/haar kinderen zonder belasting. Dit kan nog binnen het jaar na het aanvaarden van de nalatenschap.

Planning

We denken niet graag aan onze erfenis of praten er niet graag over. Toch is het belangrijk om wél bij de overgang van uw vermogen stil te staan, u daarbij goed te laten informeren en eventueel een planning uit te werken of deze te herbekijken. Naast een mogelijke belastingbesparing brengt dit vooral gemoedsrust met zich mee.

Voor nadere informatie kan u onze onze experten van het Private Client Services-team steeds contacteren!