article banner
global mobility services

Forfaitaire onkostenvergoedingen voor expats: de fiscus en de RSZ zitten op één lijn

Jeroen Bouwsma Jeroen Bouwsma

We moesten er even op wachten, maar op 9 februari 2022 maakte de RSZ haar standpunt bekend omtrent de sociaalzekerheidsrechtelijke kwalificatie van de nieuwe forfaitaire onkostenvergoeding voor buitenlandse kaderleden en onderzoekers.

Fiscale stelsel van buitenlandse kaderleden en onderzoekers

Middels de Programmawet van 27 december 2021 werden er met ingang van 1 januari 2022 grondige wijzigingen doorgevoerd aan het fiscale stelsel van buitenlandse kaderleden en onderzoekers.

Onder deze regeling kan de werkgever aan de werknemers op wie dit stelsel van toepassing is bepaalde kosten belastingvrij terugbetalen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de terugbetaling van:

  • kosten op basis van bewijsstukken (bijvoorbeld, de verhuiskosten naar België, de kosten voor het inrichten van de woning en de schoolkosten van de kinderen

  • repetitieve kosten op forfaitaire basis (bijvoorbeeld, de bijkomende kosten verbonden aan de huisvesting in België ten opzichte van het land van herkomst, de bijkomende kosten verbonden aan de levensduurte in België ten opzichte van het land van herkomst en de kosten van privéreizen naar het land van herkomst)

De forfaitaire onkostenvergoeding is wel geplafonneerd: deze mag maximum 30% van de bezoldiging bedragen en mag op jaarbasis niet hoger zijn dan €90.000.

Standpunt van de RSZ

De vraag was dan ook hoe de RSZ deze forfaitaire onkostenvergoeding zou kwalificeren.

Het antwoord volgde middels een tussentijds bericht van 9 februari 2022 en werd inmiddels opgenomen in de administratieve instructies[1]: de RSZ aanvaardt dat de reële en forfaitaire kosten die terugbetaald worden onder het fiscale stelsel van buitenlandse kaderleden en onderzoekers, ook vrij zijn van sociale bijdragen[2]. Dit standpunt van de RSZ werd inmiddels wettelijk verankerd[3].

Het bedrag van de onkostenvergoeding moet niet vermeld worden in de DmfA maar vanaf het 1ste kwartaal 2022 is het wel verplicht om de personen op wie dit bijzonder belastingstelsel van toepassing is, in de DmfA aan te duiden met een specifieke 'statuut' code 'FE'.

 

[1] 2022/1

[2] https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/salary/particularcases/expensesreimbursement.html#h22

[3] Ingevolge de wijziging van artikel 19 van het Koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (Koninklijk besluit van 17 maart 2022 tot wijziging van artikel 19, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders).