article banner
legal

Wat als je UBO niet meewerkt?

Tim Dausy Tim Dausy

Zoals iedereen intussen wel weet, zijn Belgische vennootschappen en verenigingen verplicht om hun uiteindelijke begunstigde (UBO) te registreren in het Belgische UBO-register. De correcte naleving van deze verplichting is de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, waarvan de leden dus aansprakelijk zijn als het misloopt. Maar wat als je als bestuursorgaan geconfronteerd wordt met een UBO die niet wil meewerken?

Tot voor kort stonden de bestuurders die werden geconfronteerd met een weigerachtige UBO redelijk machteloos. Bij wet van 20 juli 2020[1] werd hierin verandering gebracht. Er werd in artikel 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) de verplichting ingevoerd voor de UBO om aan de vennootschap of rechtspersoon waarvan hij de UBO is alle informatie te bezorgen die deze vennootschap en rechtspersoon nodig heeft om aan haar UBO-formaliteiten te voldoen.

Bovendien werden de administratieve sancties van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, van toepassing gemaakt op de UBO’s die weigeren mee te werken[2]. Met een eventuele weigering om informatie aan te leveren, stelt de UBO zich dus bloot aan een administratieve geldboete van minimum €250 en maximum €50.000.

Ongetwijfeld zal deze sanctie weigerachtige UBO’s toch tot nadenken stemmen en het verkrijgen van informatie door de leden van het bestuursorgaan in de praktijk wat vergemakkelijken.

 

[1] Wet van 20 juli 2020 houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, BS 5 augustus 2020, http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2020072012

[2] Zie het nieuwe tweede lid van artikel 1:36 WVV.