article banner
Legal

Cashbetalingen: regels (opnieuw) gewijzigd

Sedert 16 oktober 2017 zijn er opnieuw een aantal wijzigingen gebeurd aan de regels inzake de toegelaten cashontvangsten/-betalingen.

€3.000 is voortaan altijd het maximum

Onder de oude reglementering golden de volgende regels:

  • Indien het totaalbedrag van de transactie lager was dan €3.000 euro (incl. btw), mocht u dat bedrag integraal in cash ontvangen/betalen.
    Bijvoorbeeld: een klant deed bij u een aankoop voor €2.900 (incl. btw) => het integrale bedrag van €2.900 mocht u in cash ontvangen.
  • Indien het totaalbedrag van de transactie gelijk aan of hoger was dan €3.000 (incl. btw), mocht u slechts 10% van het totaalbedrag in cash ontvangen/betalen met een absoluut maximum van €3.000.
    Bijvoorbeeld: u deed bij uw leverancier een aankoop voor €3.100 (incl. btw) => u mocht slechts €310 in cash betalen.

Hoewel beide transacties slechts €100 (incl. btw) verschilden, mocht er in de ene transactie €2.590 minder cash worden betaald/ontvangen.

De vroegere regeling was dus niet erg logisch, zodat een wijziging zich aandiende. Voortaan is het zo dat, ongeacht het totaalbedrag van de transactie, u steeds maximaal een bedrag van €3.000 in cash mag betalen/ontvangen.

Regels voortaan ook van toepassing op vzw's en vrije beroepers

Vroeger waren de regels inzake de toegelaten cashontvangsten enkel van toepassing op handelaars (zoals bepaald in het Wetboek van koophandel) en dienstverleners, zodat bijvoorbeeld landbouwers, bepaalde vrije beroepers (bijv. apothekers) en vzw's er niet onder vielen. Deze beperking van het toepassingsgebied werd geschrapt, zodat de regels sinds 16 oktober 2017 van toepassing zijn op alle betalingen en schenkingen, ook deze ontvangen of gedaan door landbouwers, vrije beroepers en verenigingen zonder winstoogmerk.

Geen beperking voor banken en bij 'particuliere' transacties

De Nationale Bank van België, bpost, de kredietinstellingen, de betalingsinstellingen, de uitgevers van elektronisch geld, de beursvennootschappen en de wisselkantoren zijn uitgezonderd van de regelgeving, zodat zij onbeperkt cash kunnen ontvangen. U kan uw inkomsten in contanten dus altijd integraal naar uw bank brengen, ongeacht het bedrag ervan.

Verder blijven transacties tussen twee consumenten onderling (bijv. puur particuliere koop-verkoop) buiten het vizier van de regels inzake de toegelaten cashontvangsten.

Totaalverbod bij bepaalde transacties blijft gelden

Het totale verbod op cashbetalingen/-ontvangsten bij vastgoedtransacties blijft gehandhaafd. Hetzelfde geldt voor het verbod bij aankoop van oude metalen, koperkabels of producten die edele metalen bevatten. Zelfs cashbetalingen onder de €3.000 zijn in de context van deze transacties dus niet toegestaan.

Facturen of transacties 'opsplitsen' blijft verboden

De beperking van €3.000 geldt niet enkel voor een individuele verrichting, maar ook voor een geheel van verrichtingen waartussen een verband lijkt te bestaan. Het verbod kan dus niet worden omzeild door bijvoorbeeld een verkoopstransactie op te splitsen in verschillende facturen of onderdelen van een groter geheel individueel te factureren (bijv. bij de aankoop van een keuken).

Stevige boetes

Inbreuken tegen voormelde regels worden bestraft met een strafrechtelijke geldboete van €250 tot €225.000 (nog te verhogen met opdeciemen, vandaag wil dit zeggen: x 8), met een maximum van tien procent van de betaling of de schenking. Zowel de betaler als de ontvanger van de cashbetaling kunnen worden bestraft.