article banner
Covid-19

Erven en schenken in quarantaine-tijden: wat is de impact van COVID-19?

Op korte termijn heeft COVID-19 eenieders leven aanzienlijk veranderd. Gezien de omvang van de crisis hebben de federale en regionale overheden al verscheidene maatregelen genomen. De huidige crisis doet ongetwijfeld vragen rijzen naar de impact op de erf- en schenkbelasting. Wij zetten voor u kort een aantal maatregelen alsook mogelijke alternatieven op een rijtje.

Wat met mijn schenking?

Tijdens de duur van de corona-maatregelen (voorlopig tot 3 mei) kunnen enkel dringende afspraken met de notaris doorgaan. Over de dringendheid zal de notaris geval per geval oordelen.

Of een notariële schenkingsakte dringend is, hangt af van de concrete situatie. Zo is een schenkingsakte waarbij de schenker in een slechte gezondheid verkeert o.i. een dringende akte. Aangezien echter de notaris beslist over het dringende karakter, raden we aan om eerst contact op te nemen met uw notaris.

Kan ik mijn (niet-dringende) schenking dan via een Nederlandse notaris doorvoeren?

Hoewel Nederland geen dringendheid van de akte vereist, speelt hier een andere belemmering: de Belgische landsgrenzen zijn afgesloten voor niet-essentiële verplaatsingen. Het verlijden van een schenkingsakte lijkt o.i. maar moeilijk te kwalificeren als een essentiële verplaatsing. Ook werken met notariële volmachten lijkt geen soelaas te bieden: de schenker moet alsnog via een Belgische notaris een volmacht laten verlijden. Het is immers de vraag of dit als dringend wordt beschouwd.

Zijn er alternatieven voor de notariële schenking?

Schenken kan ook zonder de tussenkomst van een notaris, denk maar aan een hand- of bankgift. Bovendien kunnen dergelijke giften ook gepaard gaan met modaliteiten.. Een onderhandse schenking geeft geen aanleiding tot enige schenk- of erfbelasting, tenzij de schenker zou overlijden binnen de tijdspanne van drie jaar na de schenking. Doorgaans wordt een pacte adjointe opgesteld, zodat de mogelijkheid blijft bestaan om de schenking (binnen deze driejarige periode) alsnog te registreren en schenkbelasting te betalen (ter vermijding van de hogere erfbelasting).

Ik moet een aangifte van nalatenschap indienen: wat nu?

VLABEL kent een algemene termijnverlenging toe van twee maanden na het verstrijken van de verstrengde coronamaatregelen, wat neerkomt op een uitstel tot (voorlopig) 3 juli 2020. Wat betekent dit concreet? De aangiften van nalatenschap waarbij de indieningstermijn verstrijkt vanaf 13 maart 2020, krijgen automatisch uitstel tot 3 juli 2020, zonder dat een belastingverhoging verschuldigd is. Eenzelfde regeling geldt inzake de akten die moeten worden geregistreerd.

Krijg ik uitstel van betaling van de successierechten?

Hoewel een uitstel van aangifte van nalatenschap wordt toegestaan, is er geen automatisch uitstel van de betaling van de erf- of schenkbelasting. Anderzijds zal VLABEL wel de nodige soepelheid aan de dag leggen bij het toekennen van een afbetalingsplan. Wie financiële moeilijkheden ervaart omwille van de coronacrisis kan zijn aanvraag aan VLABEL richten, ofwel via het contactformulier op de website, ofwel per post.

Tot op heden heeft VLABEL echter niet officieel bevestigd dat er geen nalatigheidsinteresten zullen worden geheven. Hoewel VLABEL in bijzondere gevallen vrijstelling kan verlenen van nalatigheidsinteresten, is het nog niet zeker dat VLABEL een dergelijke vrijstelling zal toekennen bij financiële moeilijkheden omwille van de huidige coronacrisis.

 

Ook in deze onstuimige tijden staat het Private Client Services team van Grant Thornton voor u klaar. Aarzel dus niet om ons te contacteren indien u vragen heeft over één van de vele corona-maatregelen en de impact ervan op uw persoonlijke situatie.