article banner
SOCIAL

De energiecrisis en steunmaatregelen

Cindy Vermeiren Cindy Vermeiren

Nadat vele ondernemingen moeilijkheden ondervonden door de coronacrisis, kampen zij nu met de energiecrisis. Om de bedrijven ook door deze nieuwe uitdagende periode te loodsen met almaar stijgende energieprijzen en hieraan gerelateerde kosten zoals de verhoging van tal van prijzen van grondstoffen, hebben de diverse regeringen in ons land een pakket aan steunmaatregelen aangenomen.

We geven je graag een overzicht van de huidige maatregelen. Aangezien België echter een bijzonder ingewikkeld land is, kunnen deze maatregelen veranderen en kunnen er maatregelen bijkomen (voor Wallonië en Brussel in het bijzonder).

Federaal

Sociaal

 • Uitstel van betaling van de werkgeversbijdragen

Ondernemingen zullen uitstel van betaling van de sociale werkgeversbijdragen kunnen aanvragen voor het 3e en 4e kwartaal van 2022 en het 1e kwartaal van 2023. De federale ministerraad heeft hierover op 23 september een voorontwerp van wet goedgekeurd dat in de komende weken in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad zou moeten worden gepubliceerd.

Indien dergelijk uitstel van betaling wordt toegestaan, zullen geen bijdragetoeslagen, forfaitaire bedragen en/of interesten worden aangerekend, zolang het toegestane betalingsplan wordt nageleefd.

 • Tijdelijke werkloosheid ‘energie’

Energie-intensieve bedrijven kunnen gebruikmaken van een speciale regeling voor tijdelijke werkloosheid. Voorlopig kan deze vorm van tijdelijke werkloosheid aangevraagd worden tussen 1 oktober en 31 december 2022.

Om van deze mogelijkheid te kunnen gebruikmaken, moet je kunnen aantonen dat:

  • de aankoop van energieproducten voor het kalenderjaar 2021 minstens 3% van de toegevoegde waarde van het bedrijf vertegenwoordigt, of

“Het begrip toegevoegde waarde dient gezien te worden als het verschil tussen de volgende totaalbedragen:

- het totaalbedrag van de omzet, vermeerderd met de andere bedrijfsopbrengsten, de productie in voorraad en de geproduceerde vaste activa (met uitzondering van de exploitatiesubsidies en compenserende bedragen)

- het totaalbedrag van de aankoop van handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen, vermeerderd met de aankoop van diensten en diverse goederen”.

  • de definitieve energiefactuur van het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin men wil gebruikmaken van de bijzondere tijdelijke werkloosheidsregeling energie, verdubbeld is ten opzichte van de definitieve energiefactuur van hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar.

Fiscaal en financieel

 • Uitstel van betaling

Aanvragen voor uitstel van betaling, kwijtschelding van toeslagen en rente zouden sneller worden ingewilligd, ongeacht of je deze aanvragen zelf moet indienen bij de betreffende administratie of via Myminfin.

 • Afbetalingsplannen

Als de (tijdige) betaling van belastingen (btw, vennootschapsbelasting of andere) in gevaar komt, kan je een afbetalingsplan aanvragen, en dit voor maximaal 12 maanden.

De terugbetaling kan op verschillende manieren gebeuren:

- in 1 bedrag op het afgesproken tijdstip, of

- in maandelijkse termijnen.

Een dergelijk verzoek moet zo snel mogelijk, en bij voorkeur vóór de vervaldag, worden ingediend om verwijlintresten en bijkomende kosten te vermijden.

 • Aanpassing van bestaande maatregelen inzake investeringsaftrek

Een onderneming die een energiebesparende investering doet, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek krijgen. Op deze manier wil de federale regering het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bevorderen en aanmoedigen.

Er wordt gewerkt aan een aanpassing van deze investeringsaftrek als onderdeel van de steunmaatregelen.

Andere maatregelen

 • Er is ook een tijdelijk moratorium op faillissementen voor bedrijven die door de energiecrisis worden getroffen als gevolg van acties van leveranciers. Het tijdelijk moratorium beschermt de onderneming waarvan de continuïteit wordt bedreigd.
 • Tijdens de periode van uitstel van betaling kunnen roerende goederen niet in beslag worden genomen voor bewaring of executie.
 • De vennootschap kan niet failliet worden verklaard noch gerechtelijk worden ontbonden op verzoek van een schuldeiser.
 • Schuldeisers hebben het recht om de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te vragen om het uitstel van betaling op te heffen indien de onderneming ten onrechte zou worden begunstigd.

Vlaanderen

Energiesteun

De Vlaamse overheid voorziet de steunmaatregel waarbij je een bepaald bedrag ontvangt om de meerkosten van energie te dekken als je als bedrijf aan de voorwaarden voldoet.

Het is gebaseerd op (i) de meerkosten van elektriciteit en gas en (ii) de vergelijking tussen de cijfers van het 4e kwartaal 2022 ten opzichte van de cijfers van het 4e kwartaal 2021.

Alle bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, met name het hebben van meerkosten en een terugval in de cijfers, vallen ten minste onder categorie A.

De steun voor bedrijven uit categorie A bestaat uit:

 • 25% van de in aanmerking komende extra kosten
 • beperkt tot 80% van het exploitatieverlies van het 4e kwartaal 2022.

Het maximale steunbedrag voor de onderneming (en op groepsniveau) bedraagt €500.000.

Het bedrijf moest in 2021 ten minste €7.500 aan lasten hebben voor zijn elektriciteit en gas.

Voor meer energie-intensieve bedrijven werden twee bijkomende categorieën gecreëerd:

 • categorie B
  • De steun bedraagt 30% op de in aanmerking komende extra kosten voor gas en elektriciteit
  • Het steunbedrag wordt beperkt tot 80% van hun exploitatieverlies van het 4e kwartaal 2022, en
  • Het steunbedrag voor de onderneming en op groepsniveau bedraagt maximaal €4.000.000.

De onderneming moet een exploitatieverlies aantonen. Het bedrijfsverlies van de onderneming wordt gedefinieerd als negatief inkomen voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie exclusief eenmalige bijzondere waardeverminderingen (EBITDA). Het exploitatieverlies wordt geattesteerd door een erkende externe accountant, een bedrijfsrevisor of een gecertificeerde accountant.

Het exploitatieverliesattest moet bij de betalingsaanvraag worden opgeladen. Vlaio zal hiervoor een specifieke procedure voorzien.

Bijkomende voorwaarden voor iedere categorie

 • Het bedrijf mag geen negatief eigen vermogen hebben in boekjaar 2019 én 2021
 • Het bedrijf mag niet meer dan 35% van het personeel ingeschreven op 30/9/2022 op tijdelijke werkloosheid 'energie' zetten in het 4de kwartaal van 2022
 • De onderneming moet gedurende 5 jaar na de indieningstermijn in het Vlaams Gewest blijven, en
 • De onderneming mag geen dividenden uitkeren in de periode van 1/10/2022 tot 31/12/2023.

De subsidie is niet belastbaar, al zal er wel een fiche 281.93 of 281.99 voor worden opgesteld.

Overbruggingslening Oekraïne

Deze Vlaamse steun is niet cumuleerbaar met de eerder genoemde energiesteun. De onderneming kan minimaal €10.000 en maximaal €200.000 lenen. De rentevoet bedraagt 1,5%.

De looptijd is beperkt tot 24 maanden indien het geleende bedrag niet hoger is dan €50.000. Is dit bedrag hoger, dan bedraagt de looptijd 36 maanden. De terugbetaling gebeurt per kwartaal in gelijke schijven na een vrijgestelde periode van 12 maanden.

Bijkomende voorwaarden voor deze lening

 • Geen onderneming in moeilijkheden zijn volgens de definitie opgenomen in de tijdelijke kaderregeling
 • Geen achterstand in betalingen hebben aan sociale zekerheid en btw, met uitzondering van afgesloten betalingsplannen waarvan de betalingen correct worden uitgevoerd
 • Geen betalingsachterstand hebben op lopende kredieten
 • Niet betrokken zijn bij lopende insolventieprocedures, en
 • Geen leningen aangevraagd hebben met het oog op steunverlening omwille van Covid-19.

Indien er andere leningen lopen, bijvoorbeeld een handelshuurlening of herstartleningen, dan mag het gezamenlijke bedrag niet hoger zijn dan €750.000.

Brussel

Brussel heeft nog geen extra steunmaatregelen genomen buiten de financiering van energieaudits en het Energie Transitiefonds dat bedrijven ondersteunt die in projecten voor hernieuwbare energie investeren.

Wallonië

De Waalse regering heeft nog geen bijkomende maatregelen genomen op dit vlak. De bestaande steun met betrekking tot de investeringen in hernieuwbare energie blijft behouden.

Naast de maatregelen van de overheid kondigde Febelfin aan dat ook de bankensector ondernemingen die het moeilijk hebben, maximaal zal bijstaan.

Vragen?

Zoals u ziet, zijn er verschillende mogelijkheden om uw onderneming door deze moeilijke periode te loodsen.

Indien u vragen heeft over een van deze maatregelen, aarzel niet om uw Trusted Advisor hierover te contacteren.