article banner
Direct Tax

Aftrek voor innovatie-inkomsten boekhoudkundig verwerkt

Chris Peeters Chris Peeters

Uw vennootschap kan sinds 1 juli 2016 gebruikmaken van de zogenaamde 'aftrek voor innovatie-inkomsten' (voorheen 'aftrek octrooi-inkomsten'). Deze aftrek bedraagt 85% van het gecorrigeerd netto-inkomen uit intellectuele eigendomsrechten, zoals octrooien, beschermingscertificaten, auteursrechtelijk beschermde software, kwekersrechten en van overheidswege toegekende data- en marktexclusiviteiten.

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceerde onlangs een ontwerpadvies over de boekhoudkundige verwerking. Hierbij is het van belang of het intellectueel eigendomsrecht al dan niet reeds is ontstaan. Indien dit het geval is, vindt de aftrek uitsluitend plaats via de aangifte en is er dus geen boekhoudkundige verwerking.

Voorwaardelijke vrijstelling - onaantastbaarheidsvoorwaarde

U kan de aftrek echter ook tijdens de aanvraagperiode toepassen. Het betreft dan een voorwaardelijke vrijstelling die definitief wordt in het jaar van het bekomen van het recht. Het vrijgestelde gedeelte van de innovatie-inkomsten moet dan op een afzonderlijke rekening van het passief geboekt worden (onaantastbaarheidsvoorwaarde). Dit impliceert dus een boeking met als debet de rekening 689 Overboeking naar de belastingvrije reserves en een creditering van (een afzonderlijke subrekening binnen) de rekening 132 Belastingvrije reserves. Van zodra het intellectueel eigendomsrecht effectief is ontstaan, is het aangewezen de rekening '132 Belastingvrije reserves' te debiteren en de rekening '789 Onttrekkingen aan de belastingvrije reserves' te crediteren. De definitieve vrijstelling kan dan in de aangifte worden opgenomen via een verhoging van de begintoestand van de belaste reserves.

Toelichting in de jaarrekening (volledig schema)

De vennootschappen die hun jaarrekening opstellen volgens het volledig schema en die gebruikmaken van de aftrek voor innovatie-inkomsten, moeten melding maken van de invloed op de verschuldigde belastingen en van de aanwezigheid van actieve en/of passieve belastinglatenties (bijvoorbeeld een overgedragen aftrek indien er onvoldoende winst is).