article banner
VAT

Medische btw-vrijstelling wijzigt

Lorien Van den Bempt Lorien Van den Bempt

De wetgever heeft met ingang van 1 januari 2022 wijzigingen aangebracht aan de medische vrijstelling[1] om tegemoet te komen aan een discriminatie die in de wetgeving was geslopen in 2015. De wijziging omvat zowel het materiële als het personele toepassingsgebied van de vrijstelling.

Het materiële toepassingsgebied is verengd in die zin dat de vrijstelling enkel nog kan worden toegepast indien de prestaties een ‘therapeutisch doel’ hebben. Deze regel geldt zonder onderscheid voor de medische verzorging in of buiten een ziekenhuis:

  • Zo zal het maken van een zogenaamde ‘pretecho’ (niet-medische echo’s waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op de fotografie van het ongeboren kind) bijgevolg onderworpen zijn aan btw. Dit is ook het geval wanneer de pretecho wordt gemaakt door een arts of verpleegkundige.
  • Ook esthetische behandelingen (zoals tandbleeching) door een tandarts vallen niet langer onder de vrijstelling.
  • Op de aanrekening van een ziekenhuisopname zal er eveneens een verschil te zien zijn. Zo is de terbeschikkingstelling van internet, telefoon en televisie in de kamer van een patiënt nu ook onderworpen aan btw (waar dat vroeger werd beschouwd als ‘nauw samenhangend’ met de vrijgestelde ziekenhuisverpleging en medische verzorging).

Het personele toepassingsgebied heeft daarentegen een ruimere toepassing gekregen. De btw-vrijstelling kan nu worden toegepast door:

  • beoefenaars van de medische en paramedische beroepen (of praktijken waarvoor een wettelijk en/of reglementair kader bestaat), én
  • beoefenaars van de andere medische en paramedische beroepen die houder zijn van een certificaat en die, op basis hiervan, beschikken over de noodzakelijke kwalificaties om medische verzorging te verlenen waarvan het kwaliteitsniveau voldoende hoog is. De diensten van een tabakoloog en een klinisch psycholoog kunnen van de vrijstelling genieten, uiteraard onder de voorwaarde dat de prestaties een ‘therapeutisch doel’ hebben.

De btw-administratie heeft de modaliteiten van de wijzigingen uitgebreid toegelicht in een circulaire.[2] Volgens deze circulaire heeft de Minister zijn administratie gevraagd voor het jaar 2022 een soepele houding aan te nemen in het kader van een eventueel fiscaal toezicht op de juiste toepassing van de gewijzigde regelgeving.

 

[1] Btw-Wetboek, artikel 44, §§ 1 en 2, 1°, a)

[2] Circulaire 2021/C/114 van 20 december 2021