article banner
Social

Recht op betaald klein verlet voor vaccinatie tegen coronavirus

Cindy Nys Cindy Nys

Werknemers die zich tijdens hun werkuren laten vaccineren ter bescherming tegen het coronavirus, krijgen hiervoor recht op betaalde afwezigheid van het werk.

Betaalde afwezigheid

Werknemers hebben voortaan het recht om van het werk afwezig te zijn om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, en dit met behoud van hun normaal loon. Dit recht geldt voor de tijd die de werknemer nodig heeft om zich te laten vaccineren, ook voor de verplaatsing, en voor elke vereiste injectie.

De wet van 28 maart 2021 is van toepassing op alle werknemers en werkgevers verbonden door een arbeidsovereenkomst. Het recht op betaald klein verlet geldt bijvoorbeeld niet voor zelfstandigen, leerlingen en stagiairs.

Voorafgaande verwittigingsplicht

Om gerechtigd te zijn op het loon moet de werknemer de werkgever vooraf verwittigen en dit zo spoedig mogelijk, vanaf het moment dat het tijdstip van de vaccinatie voor hem bekend is. Bovendien moet hij het verlof gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan.

Op verzoek van de werkgever dient de werknemer hiervan het bewijs voor te leggen. Het voorleggen van de bevestiging van de afspraak om op een bepaald tijdstip aanwezig te zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend, geldt als voldoende bewijs. In zoverre de bevestiging niet vermeldt wanneer de werknemer aanwezig dient te zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend, dient de uitnodiging voorgelegd te worden.

De werkgever mag de informatie die hij aldus verkrijgt, enkel gebruiken met het oog op de organisatie van het werk en het verzorgen van een correcte loonadministratie. Het is de werkgever niet toegestaan om onder welke vorm dan ook een kopie van de afspraakbevestiging te nemen of de informatie die ze bevat manueel over te schrijven, met uitzondering van het tijdstip van de afspraak. Het is de werkgever enkel toegestaan om de afwezigheid van de werknemer te registreren als klein verlet. Daarnaast is het de werkgever evenmin toegestaan om de reden van het klein verlet te registreren en/of te registreren dat de werknemer gezondheidsproblemen heeft.

Inwerkingtreding

De wet is in werking getreden op 9 april 2021. Ze treedt buiten werking op 31 december 2021. De Koning kan, na advies van de Nationale Arbeidsraad, de buitenwerkingtreding van de wet uitstellen tot uiterlijk 30 juni 2022.