article banner
VAT

Covid-19 - Uitbreiding ondersteuningsmaatregelen btw (update)

Nele Pichal Nele Pichal

De Federale regering heeft de afgelopen maanden diverse steunmaatregelen gelanceerd om de impact van de coronacrisis op gezinnen en bedrijven in te dijken. Deze maatregelen omvatten ook een reeks maatregelen op het vlak van btw ter verbetering van de cashflow van belastingplichtigen. Bepaalde maatregelen zijn structureel (definitief), andere maatregelen gelden (voorlopig) voor een beperkte periode.

Welke maatregelen zijn definitief?

Afschaffing decembervoorschot voor btw (en bedrijfsvoorheffing)

Belastingplichtigen waren in het verleden verplicht tegen 24 december van elk kalenderjaar een voorschot te betalen op de belasting die verschuldigd was over de transacties van het vierde kwartaal (kwartaalaangevers) of december (maandaangevers), het zogenaamde ‘decembervoorschot’. Dit betaalde voorschot kon dan later verrekend worden met een toekomstig verschuldigd btw-bedrag. Deze voorfinanciering had een belangrijke impact op de liquiditeit van ondernemingen.

In het kader van de eerste reeks Covid-19 steunmaatregelen, werd de betaling van het btw-decembervoorschot voor het jaar 2020 reeds geschrapt. Recent heeft de Minister van Financiën beslist om enerzijds het regime van het btw-decembervoorschot structureel af te schaffen naar de toekomst toe en om dit anderzijds uit te breiden naar het voorschot inzake bedrijfsvoorheffing.

Harmonisering teruggave btw: verlaging minimumdrempels

De drempels voor teruggaven van btw-tegoeden via een btw-aangifte verschillen momenteel van de drempels die gelden voor teruggaafverzoeken ingediend door buitenlandse belastingplichtigen zonder Belgische btw-registratie.

Om in aanmerking te komen voor teruggaaf van een btw-tegoed via een btw-aangifte, moet het tegoed een bepaald minimumbedrag bereiken:

  • €245 voor maandindieners met vergunning (of starters met versnelde teruggave) of voor alle belastingplichtigen bij aanvraag in het laatste tijdvak
  • €615 voor kwartaalindieners en €1.485 voor maandindieners voor aanvragen in één van de overige drie aangiftetijdvakken.

Voor buitenlandse Europese ondernemingen die geen Belgisch btw-nummer hebben en de opgelopen Belgische btw dienen terug te vragen via een teruggaafverzoek in de EU-Lidstaat van vestiging, gelden evenwel lagere drempelbedragen, met name €400 voor de eerste drie kwartalen en €50 voor het laatste tijdvak of een geheel jaar.

Om de liquiditeit van de ondernemingen te ondersteunen en binnenlandse belastingplichten gelijk te behandelen als buitenlandse belastingplichtigen, worden de drempelbedragen voor teruggave van btw gelijkgeschakeld. Hierdoor kan voortaan ook voor kleinere bedragen de teruggave van een tegoed reeds worden gevraagd via een periodieke btw-aangifte. Het bedrag voor maandelijkse teruggaaf en voor het laatste aangiftetijdvak van het jaar wordt geharmoniseerd naar €50 (in plaats van €245). Het driemaandelijkse drempelbedrag voor de periodieke btw-aangiften wordt geharmoniseerd op €400 (in plaats van €615 of €1.485).

Welke maatregelen zijn tijdelijk?

Lagere nalatigheidsinteresten voor btw (en douane- en accijnsrechten)

De regering heeft beslist om de tarieven voor nalatigheids- en moratoriuminteresten in de btw (en douane- en accijnsrechten) te aligneren met die in de inkomstenbelastingen. Dat wil zeggen dat het tarief drastisch zal dalen van 9,6% tot respectievelijk 4 en 2% per jaar.

Ook de hoge btw-boete voor laattijdige btw-afdracht zal gemilderd worden en dalen van 15% naar 10%.

Beide aanpassingen gelden énkel voor het tweede kwartaal van 2021.

Belastingplichtigen kunnen ook nog steeds een aanvraag indienen voor een individueel uitstel van betaling van de btw-schuld wanneer ze kunnen bewijzen dat ze moeilijkheden ondervinden omwille van de coronapandemie. Deze mogelijkheid bestaat nog tot 30 juni 2021.

Verlaagd btw-tarief van 6% voor de horeca

Tijdens de periode juni 2020 tot en met 31 december 2020 was reeds een tijdelijk verlaagd tarief van 6% van toepassing op restaurantdiensten.

Sinds 8 mei 2021 is deze maatregel heringevoerd tot 30 september 2021. De maatregel heeft tot doel het verlies aan omzet van de afgelopen maanden voor de horeca enigszins te verzachten.

Anders dan bij de vorige regeling, geldt het verlaagd tarief nu niet enkel op het eten maar ook op alle dranken, dus ook op de alcoholische dranken. Let wel, de maatregel is enkel van toepassing op de 'restaurantdiensten' verricht in restaurants, cafés en andere drankgelegenheden (inclusief de tijdelijke inrichtingen die restaurant -en of cateringdiensten verlenen). De 'enkele levering' van alcoholische dranken blijft onderworpen aan 21%.

Verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van woningen

De invoering van het verlaagd tarief[1] voor afbraak en heropbouw van woningen heeft een dubbele finaliteit, namelijk de bouwsector een belangrijke tijdelijke fiscale stimulus geven en de toegang vergemakkelijken voor de meest kwetsbare personen tot een kwaliteitsvolle woning.  

Het tarief van 6% geldt over het gehele Belgische grondgebied voor een periode van 2 jaar (tot eind 2022). Zowel projecten van bouwheren-natuurlijke personen, waarbij het 6%-tarief geldt op de onroerende werken, als de projecten van bouwpromotoren, waarbij het 6%-tarief van toepassing is op de levering van de woning, komen in aanmerking.

Verlaagd tarief voor COVID-gerelateerde goederen en diensten

De wetgever heeft eind 2020 een tijdelijk verlaagd tarief ingevoerd van 0% op vaccins en tests teneinde Europese Commissie in de mogelijkheid te stellen om grotere hoeveelheden vaccins aan te kopen binnen het daartoe voorziene budget, alsook om de toegang tot de betrokken goederen te faciliteren voor de hele bevolking.

Het 0%-tarief geldt zowel op de vaccins en de tests zelf als op diverse ‘nauw samenhangende diensten’. Welke diensten juist in aanmerking komen, worden opgelijst in Circulaire 2021/C/3.[2]

Daarnaast is de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% op de verkoop van mondmaskers en handgels verlengd tot 30 juni 2021.

 

 

[1] De tariefverlaging is ingevoegd bij de programmawet van 20.12.2020 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20.07.1970 (BS van 30.12.2020). De modaliteiten van de regeling werden opgenomen in een ‘frequently asked questions’ en verder toegelicht in een recent gepubliceerde Circulaire 2021/C/18.

[2] Circulaire 2021/C/3 betreffende het tijdelijk verlaagde btw-tarief voor COVID-19-vaccins en medisch hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van deze ziekte.